Voor één samenleving, menselijke zorg, eerlijk delen en een schone economie.

We willen een gemeente zijn die nu echt zaak maakt van duurzaamheid en vergroening. Een solidaire gemeenschap, waar iedereen telt, ongeacht zijn of haar afkomst, religie, sekse, sociale status. We gaan weer zorgen voor elkaar. De wensen van mensen staan centraal, niet de structuren of organisaties. We kiezen voor een nieuwe economie, gebaseerd op hergebruik en hernieuwbare grondstoffen. We willen er als politiek zijn voor de burgers en samen met de burgers. We maken ons sterk voor meer sociale huurwoningen, pakken de leegstand van gebouwen aan en geven kansen aan creatieve mensen en industriële innovatie.

GroenLinks doet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen omdat er iets te kiezen is. Uden is een mooie plek om te wonen en te recreëren, maar we hebben een toekomst te winnen. Voor onszelf, voor onze kinderen. GroenLinks wil Uden veranderen en wil de burger de stem geven.

 

            1.   Groenlinks ijvert voor een Convenant Duurzame Samenleving;

            2.   Geen vercommercialisering van De Maashorst;

            3.   Intensieve landbouw tegengaan. Samen met de landbouw een

                  duurzame bedrijfsvoering bewerkstelligen, waarbij dierenwelzijn,

                  veiligheid en milieuvriendelijk en duurzaam voorop

                  staat;

            4.   lnnovatieve aanpassingen N264 (Lippstadsingel) betrekken bij

                  besluitvorming;

            5.   Voorkeursbeleid schone en duurzame bedrijven in Uden

                  vestigen;

            6.   Huishoudens meer en beter informeren over scheiding huisvuil;

                  2 x gratis stortafval per jaar voor huishoudens weer invoeren;

                  Burgers niet straffen voor goed duurzaam gedrag,

                  maar juist belonen, Vervuilers laten betalen;

            7.   Bevorderen circulaire economie (kringloop, hergebruik

                  materialen, bewonersinitiatieven, gebruik voedsel);

            8.   Faciliteren van straat, buurt en wijkinitiatieven, die

                  de leefbaarheid en de sociale band versterken-

                  buurtgroen in overleg van gemeente met buurt verbeteren.

                  Buurtkracht bevorderen;

            9.   Innovatief, sociaal beleid met kansen voor iedere burger;

                  ondersteun als gemeente nieuwe initiatieven op het gebied van

                  arbeid, sociale ondersteuning, ondernemingszin en

                   vrijwilligersbeleid;

            10. Blijf mensen die het moeilijk hebben actief ondersteunen; zorg

                   dat kinderen niet in' armoede leve en hierdoor in een sociaal

                   isolement geraken;

            11. Biedt mogelijkheden om elke vorm van sociaal isolement

                   tegen te gaan (culturele pas, zo nodig voedselbank,

                   gerichte aanpak door gemeente en instellingen);

            12. Een gastvrije gemeente als Uden dient vluchtelingen uit

                   geweldsregio's een veilige plek te gunnen;

            13. Faciliteer projecten op het gebied van sociale samenhang in

                   straten, buurten en wijken (buurttuinen, buurtactiviteiten);

            14. Culturele jas die Uden past! Het initiëren van een Fablab met

                   oude ambachten en nieuwe technieken gedragen door

                   kunstenaars en ambachtsmensen waar elke Udenaar

                   met creatieve ideeën gebruik van kan maken;

            15. GroenLinks pleit voor meer gedifferentieerde woningbouw,

                   waarbij nieuwe vormen van woningbouw als ook bewoning

                   een plek moeten krijgen (ouderenbewoning, jongerenbewoning);

                   Een groot aanbod van sociale huurwoningen;

                   Maak meer gebruik van leegstaande bedrijfspanden;

            16. Versnelde doorvoering verduurzaming (huur)woningen

                   (zonne-energie, isolatie, geen gasaansluiting bij nieuwbouw)-

                   duurzame innovatietechnieken bij renovatie direct betrekken;

            17. Breng weer leven in het Udense centrum -laat de burger

                   meepraten hoe zij een toekomstig centrum er graag

                   uit willen laten zien;

            18. GroenLinks pleit voor een autovrij centrum;

            19. Geef burgerinitiatieven meer kansen in leegstaande

                   bedrijfspanden in het centrum,

                   faciliteer en creëer mogelijkheden;

            20. Uden in de toekomst moet een herkenbaar, geloof in de

                   kracht van burgers, ondernemend, creatief, actief,

                   openstaan voor de ander brengen!