De verandering begint hier
Inleiding en 20 punten verkiezingsprogramma

Een toekomst te winnen

Visie GroenLinks Uden voor 20182022

Wat vindt u belangrijk voor Uden?

In maart 2018 mag u weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee bepaalt u welke kant Uden op gaat. GroenLinks doet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen omdat er iets te kiezen is. Uden is een mooie plek om te wonen en te recreëren, maar we hebben een toekomst te winnen. Voor onszelf, voor onze kinderen. GroenLinks wil Uden veranderen en wil de burger de stem geven!

Uden is een mooie gemeente om te wonen en te recreëren. Het ligt aan het schitterende natuurgebied De Maashorst, met de fiets of lopend zit je zo in het 'groen'.  Het aanbod van winkels is goed. Je kunt goed uitgaan in Uden en het onderwijs is tot en met het middelbaar onderwijs goed geregeld. In Uden is de bedrijvigheid behoorlijk en de verschillende initiatieven  van de burgers krijgen veelal de ondersteuning van de mensen. 

De mensen  van GroenLinks in Uden herkennen zich in dit verhaal, maar zien ook dat Uden niet meer het 'oude' elan in zich draagt. De voortrekkersrol in de regio heeft plaatsgemaakt voor een achterhoedegevecht. Terwijl we ons nog wanen in dat verleden, missen we de toekomst. De politiek is richtingloos, heeft  geen visie wat de rol van Uden in de toekomst is.

Wat willen we met het Udense centrum? Willen we een gemeente zijn die nu echt zaak maakt  van duurzaamheid en vergroening? Blijft Uden een solidaire gemeenschap, waar iedereen telt, ongeacht zijn of haar afkomst, religie, sekse, sociale status? Blijven we kiezen voor statusprojecten of staan  we met beide benen op de grond en erkennen  we dat het allemaal een tandje minder is? Verlaten we de consumptiedwang en gaan we investeren in een circulaire economie? Willen we als politiek er zijn voor de burgers of blijven we navelstaren? Pakken we de leegstand van gebouwen aan en geven we kansen aan creatieve mensen en industriële innovatie?

GroenLinks doet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen omdat er iets te kiezen is. Uden is een mooie plek om te wonen en te recreëren, maar we hebben een toekomst te winnen. Voor onszelf, voor onze kinderen. GroenLinks wil Uden veranderen en wil de burger de stem geven! 

 

            1.   Groenlinks ijvert voor een Convenant Duurzame Samenleving;

            2.   Geen vercommercialisering van De Maashorst;

            3.   Intensieve landbouw tegengaan. Samen met de landbouw een

                  duurzame bedrijfsvoering bewerkstelligen, waarbij dierenwelzijn,

                  veiligheid en milieuvriendelijk en duurzaam voorop

                  staat;

            4.   lnnovatieve aanpassingen N264 (Lippstadsingel) betrekken bij

                  besluitvorming;

            5.   Voorkeursbeleid schone en duurzame bedrijven in Uden

                  vestigen;

            6.   Huishoudens meer en beter informeren over scheiding huisvuil;

                  2 x gratis stortafval per jaar voor huishoudens weer invoeren;

                  Burgers niet straffen voor goed duurzaam gedrag,

                  maar juist belonen, Vervuilers laten betalen;

            7.   Bevorderen circulaire economie (kringloop, hergebruik

                  materialen, bewonersinitiatieven, gebruik voedsel);

            8.   Faciliteren van straat, buurt en wijkinitiatieven, die

                  de leefbaarheid en de sociale band versterken-

                  buurtgroen in overleg van gemeente met buurt verbeteren.

                  Buurtkracht bevorderen;

            9.   Innovatief, sociaal beleid met kansen voor iedere burger;

                  ondersteun als gemeente nieuwe initiatieven op het gebied van

                  arbeid, sociale ondersteuning, ondernemingszin en

                   vrijwilligersbeleid;

            10. Blijf mensen die het moeilijk hebben actief ondersteunen; zorg

                   dat kinderen niet in' armoede leve en hierdoor in een sociaal

                   isolement geraken;

            11. Biedt mogelijkheden om elke vorm van sociaal isolement

                   tegen te gaan (culturele pas, zo nodig voedselbank,

                   gerichte aanpak door gemeente en instellingen);

            12. Een gastvrije gemeente als Uden dient vluchtelingen uit

                   geweldsregio's een veilige plek te gunnen;

            13. Faciliteer projecten op het gebied van sociale samenhang in

                   straten, buurten en wijken (buurttuinen, buurtactiviteiten);

            14. Culturele jas die Uden past! Het initiëren van een Fablab met

                   oude ambachten en nieuwe technieken gedragen door

                   kunstenaars en ambachtsmensen waar elke Udenaar

                   met creatieve ideeën gebruik van kan maken;

            15. GroenLinks pleit voor meer gedifferentieerde woningbouw,

                   waarbij nieuwe vormen van woningbouw als ook bewoning

                   een plek moeten krijgen (ouderenbewoning, jongerenbewoning);

                   Maak meer gebruik van leegstaande bedrijfspanden;

            16. Versnelde doorvoering verduurzaming (huur)woningen

                   (zonne-energie, isolatie, geen gasaansluiting bij nieuwbouw)-

                   duurzame innovatietechnieken bij renovatie direct betrekken;

            17. Breng weer leven in het Udense centrum -laat de burger

                   meepraten hoe zij een toekomstig centrum er graag

                   uit willen laten zien;

            18. GroenLinks pleit voor een autovrij centrum;

            19. Geef burgerinitiatieven meer kansen in leegstaande

                   bedrijfspanden in het centrum,

                   faciliteer en creëer mogelijkheden;

            20. Uden in de toekomst moet een herkenbaar, geloof in de

                   kracht van burgers, ondernemend, creatief, actief,

                   openstaan voor de ander brengen!